Általános Szerződési Feltételek

 

1.)  
Az SAG host továbbiakban Szoláltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató e-mail formájában köteles tájékoztatni Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába. 

2.)   Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben Előfizető nem rendeltetésszerűen használja Szolgáltató által nyújtott lehetőségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:
  • illegális, szerzői jogokat sértő adatok bármilyen formában történő elhelyezése
  • kéretlen (SPAM) levelek küldése
  • reklámkicserélő (banner) szolgáltatások üzemeltetése
  • látogatásnövelő (backdoor) robot programok használata
  • legális vagy illegális felnőtt tartalmú oldalak elhelyezése
  • bármilyen más jogszabályt sértő adatok elhelyezése és honlapon való forgalmazása

A korlátozás időtartama alatt Előfizető díjjóváírásban nem részesül!

Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy nem képes naprakészen felügyelni Előfizető által feltöltött adatokat, valamint Előfizető elfogadja, hogy az esetleges illegális adattárolásokból, kéretlen levelek küldéséből felmerülő vitákban teljes felelősséget vállal és Szolgáltatót nem terheli felelősség a fent említett kérdésekben. 

3.)   Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szerverein az alábbi PHP4/5 függvények és a globális változók (register_globals) biztonsági okokból nem használhatók: 

disk_total_space, diskfreespace, highlight_file, exec, passthru, system, pfsockpen, show_source, getrusage, get_current_user, getmyuid, getmypid, dl, leak, listen, chown, chgrp, realpath, ini_set, alter_ini, tmpfile, link, shell_exec, symlink, sleep, openlog, virtual, mysql_pconnect 

A fent említett függvények vagy a globális változók használatára feláras szolgáltatás keretein belül sincs lehetőség. 

4.)   Az FTP kapcsolatok számát Szolgáltató minden esetben korlátozza. 

5.)   Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató korlátozhatja Előfizető sávszélességét, amennyiben Előfizetőhöz tartozó honlap(ok) adatforgalma veszélyeztetheti a szerveren tárolt többi előfizetőnek nyújtott szolgáltatás minőségét. A korlátozásról Szolgáltatónak kötelessége írásban figyelmeztetni Előfizetőt. Abban az esetben, ha Szolgáltató és Előfizető között nem születik megállapodás, Szolgáltató minden további figyelmeztetés nélkül korlátozhatja Előfizető adatforgalmát. 

6.)   Abban az esetben, ha Előfizető a szerződést felmondja, köteles a kérdéses év díját a szerződésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni. Amennyiben a kérdéses év kiegyenlítésre került és az Előfizető a kifizetett időtartam lejárta előtt kívánja felmondani a szerződést, Szolgáltató a fennmaradt napok után nem köteles elszámolni. Előfizető köteles felmondási szándékát minimum 30 nappal előre írásban jelezni a Szolgáltatónak. 

7.)   Szolgáltató a tárgyév 10. napjáig számlát bocsát ki Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról. Előfizető a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles Szolgáltató részére befizetni. Amennyiben az előfizetői csomaghoz új domain név regisztráció is tartozik, Szolgáltató jogosult a regisztráció folyamatát vagy az újonnan delagált domain nevet felmondani fizetési késedelem esetén. 

8.)   Amennyiben Előfizető a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve.
Amennyiben Előfizető fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató előzetes felszólítás után korlátozhatja a szolgáltatások körét. Abban az esetben, ha a fizetési késedelem eléri a 30 napot, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Előfizető szerződését. 

9.)   A korlátozás időtartamára Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg.
Amennyiben Előfizető számlatartozása meghaladja az utolsónak kiállított számla kifizetési határidejét, úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások korlátozásán túl akár a számla kiegyenlítéséig felfüggessze szolgáltatásait Előfizetővel szemben. 

10.)   Amennyiben Szolgáltató a Szerződésben vállalt minőségi kritériumoknak nem tesz eleget, úgy díjvisszafizetésre köteles. A díjvisszafizetés mértéke óránként 100.- Ft, azonban a díjvisszafizetés mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy évi díjat.

A minőségi kritériumok kizárólag Szolgáltató felügyelete alatt lévő szolgáltatásokra vonatkoznak. 

11.)   Az ÁSZF későbbi módosításai jelen szerződésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek. 

12.)   Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben, illetve vitás esetekben a Ptk. szabályozásai, valamint a Pápai Városi Bíróság illetékes. 

13.)   Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adja ki. 

 

E-mail:info@saghost.hu